Hipoacusia-1
Hipoacusia-2

Nen durant prova estat estable

Hipoacusia-3

Exploració auditiva nadó i lactant.

Exploració auditiva en nens menors de 5 anys.

Exploració auditiva de 5 a 7 anys (“test Peep-Show”).

Hipoacúsia infantil

La disminució de la percepció auditiva és un problema d’especial importància durant la infància, ja que el desenvolupament intel·lectual i social de l’infant depèn, en gran part, del bon funcionament de l’oïda.

Un de cada 100 nadons presenta hipoacúsia, sent severa en un de cada 750 casos. Així mateix un 40% de nens presenta, abans dels 5 anys, episodis d’otitis serosa (mucositat a orella mitjana), de més de 3 mesos de durada, sent aquesta una causa freqüent de retard en la parla i de fracàs escolar. Tot això ha motivat la creació de la Unitat d’Hipoacúsia Infantil, destinada a la diagnosi i tractament precoç d’aquesta.

Signes d'alarma, com saber si el seu fill sent malament?

De 0 a 1 anys

 • Nen excessivament tranquil
 • No gira el cap davant sons forts o familiars
 • No emet sons articulats

D’1 a 2 anys

 • No ha començat a parlar
 • No comprèn ordres senzilles
 • No reconeix el seu nom

De 3 a 4 anys

 • Quan se li pregunta contesta amb freqüència “¿què?”
 • No és capaç de construir frases de 3 o més paraules
 • No sap explicar el que li passa

En general

 • Freqüents refredats i otitis. Ronc nocturn. Respiració amb la boca oberta
 • Nen introvertit, distret o agressiu
 • Retard en l’aprenentatge escolar
 • Dubtes de la mare o el mestre sobre l’audició de l’infant.

Proves de potencials evocats auditius d'estat estable

Cada vegada és major la consciència per part dels pediatres otorinolaringòlegs infantils, logopedes i psicòlegs de la necessitat de realitzar un diagnòstic precoç de la sordesa. Els seus enormes beneficis comporten que es desenvolupin programes de cribratge en les diferents maternitats.

Per això el Centre Coromina al Centre Mèdic Teknon de Barcelona va crear la Unitat d’Audiologia Infantil, coordinada pel Dr. Carles Costa, audiòleg infantil. Aquesta Unitat desenvolupa el programa de screening neonatal des de fa anys.

En tots aquells casos en què el nen no superi un screening auditiu, o en aquells en què se sospiti una hipoacusia, hem de poder oferir tots els mitjans diagnòstics possibles, per arribar a determinar el GRAU I TIPUS de pèrdua auditiva que presenti, de la manera més precisa i objectiva possible. A més no hem de demorar l’estudi audiològic, ja que un nen amb pèrdua auditiva ha de començar la rehabilitació logopèdica i l’adaptació de les pròtesis auditives com a molt als 6 mesos d’edat.

Tots coneixem les limitacions dels PEATC (Potencials Auditius de Tronc Cerebral) per determinar la sensibilitat auditiva en nens, ja que només ens aporten informació sobre els sorolls aguts (de 2000 a 4000 Hz). No precisant com està l’audició en la resta de les freqüències o sorolls, que, d’altra banda, són les més importants.

La Unitat d’Audiologia, seguint amb el seu interès per a la correcta integració social de l’infant amb dèficit auditiu, va incorporar la tècnica dels Potencials d’estat estable (PEAee) per al diagnòstic audiològic, des de l’any 2004.

Els PEAee són una tècnica electrofisiològica de recent implantació que ens permet establir el llindar auditiu de forma objectiva i específica en totes les freqüències de l’audiograma. És a dir podem establir una audiometria de manera fiable, en tot el marge freqüencial de l’audició, no només en els aguts.

Aquesta tècnica s’utilitza en aquells casos en què no és possible realitzar una audiometria fiable, donada l’edat o patologia de l’infant (nens de tres mesos fins als 4-5 anys).

La Unitat de Audiologia Infantil posa a la seva disposició tota la seva experiència, per poder arribar a un diagnòstic fiable, objectiu i precís dels dèficits auditius, única eina vàlida per poder començar a la rehabilitació de l’infant hipoacúsic.

Realitzem estudis audiològics complets en els nens amb sospita d’hipoacúsia, basats en les:

 • Otoemissions Acústiques
 • Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral (PEATC)
 • Potencials d’Estat Estable (PEAee)
 • Audiomètrica Infantil (Peep-show i Suzuki)
Hipoacusia-4
Hipoacusia-5

Exemple d’uns PEAee en un nen amb Hipoacúsia Neurosensorial Severa; veiem la corba audiomètrica en totes les seves freqüències de 250 Hz a 4000 Hz. La informació que ens aporta aquesta exploració ens permetrà adaptar els audiòfons de manera eficaç, per obtenir-ne un màxim rendiment.

Hipoacusia-6
Hipoacusia-7

Mentre que els PEATC del mateix nen només ens aporta informació del llindar auditiu entre els 2000-4000 Hz., Sense especificar com estan la resta de les freqüències. La informació només és parcial, a diferència dels PEAee.